Regulamin

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/claimstrader/ftp/www/sprzedajoc.pl/includes/menu.inc).

Niniejszy regulamin, wszelkie treści portalu oraz rozwiązania są wyłączną własnością 
Claims Traders Sp. z o.o. i są chronione polskim prawem autorskim. 

REGULAMIN PORTALU SPRZEDAJOC.PL

I DEFINICJE

 1. Organizator – właściciel portalu sprzedajoc.pl – Claims Traders Sp. z o.o. z/s 50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 15A/6, KRS 0000508555, REGON 022405369.
 2. Użytkownik -  podmiot (przedsiębiorca lub osoba fizyczna), który wykonał jedną z poniższych czynności:
  - założył konto w portalu,
  - dodał szkodę OC bez założenia konta w portalu,
  - użył formularza kontaktowego.
 3. Oferent – podmiot mający zawarta umowę z Organizatorem, umożliwiającą udział w aukcjach i nabywanie wierzytelności.
 4. Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży, prowadzona przez Organizatora, na której Oferenci składają oferty.
 5. Decyzja – decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania Użytkownikowi lub osobie reprezentowanej przez Użytkownika.
 6. Kosztorys – oszacowanie szkody przez ubezpieczyciela w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, będące podstawą wypłaty odszkodowania.
 7. Oferta – złożona przez Oferenta w portalu aukcyjnym oferta zakupu wierzytelności.
 8. Portal – portal sprzedajOC.pl jest platformą aukcyjną umożliwiająca zbycie wierzytelności Użytkownikowi.
 9. Szkoda OC – sprawa odszkodowawcza prowadzona przez ubezpieczyciela na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakończona decyzją i rozliczona na podstawie kosztorysu.
 10. Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe lub polski oddział zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 11. Wierzytelność – różnica między faktyczną wartością szkody na pojeździe a kosztorysem.
 12. Zwycięzca aukcji – Oferent którego oferta podczas zakończenia aukcji była najwyższa.
   

II CEL PORTALU

 1. Celem portalu jest umożliwienie Użytkownikowi zbycie za pośrednictwem Organizatora praw do wierzytelności Oferentowi.
 2. Realizacja wskazanego w pkt1 celu następuje poprzez udostępnienie przez Użytkownika Organizatorowi danych i dokumentów pozwalających na identyfikację konkretnej sprawy prowadzonej przez ubezpieczyciela.
 3. Użytkownik oświadcza, że będzie wykorzystywał portal wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
   

III DODAWANIE SZKÓD OC

 1. Dodanie szkody OC może nastąpić poprzez:
  - formularz z poziomu konta użytkownika,
  - formularz z poziomu strony głównej (bez logowania);
  - przekazanie danych w rozmowie telefonicznej (po zgłoszeniu przez formularz kontaktowy).
 2. Wprowadzając dane szkody OC Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 3. Do danych szkody OC Użytkownika ma dostęp wyłącznie Organizator. 
 4. Dane Użytkownika nie są publikowane na aukcjach.
 5. Do aukcji mają dostęp wyłącznie Oferenci.
   

IV DODAWANIE DOKUMENTÓW

 1. Dodanie dokumentów do sprawy może nastąpić poprzez:
  - formularz z poziomu konta Użytkownika,
  - formularz z poziomu strony głównej (bez logowania),
  - przesłanie dokumentu za pomocą MMS na wskazany na stronie numer telefonu,
  - przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną na adres kontakt@sprzedajOC.pl.
 2. Dodane dokumenty podlegają weryfikacji i zostają publikowane na aukcji przez Organizatora.
 3. Dodając dokumenty Użytkownik oświadcza, że za wskazaną szkodę OC ubezpieczyciel wypłacił łączne odszkodowanie w podanej wysokości i nie toczy się obecnie postępowanie odwoławcze i sądowe w przedmiotowej szkodzie.
 4. Organizator przed publikacją dokumentów na aukcji usuwa wszelkie dane pozwalające na identyfikację Użytkownika / właściciela wierzytelności i jego pojazdu.
   

V KONTO UŻYTKOWNIKA (MOJA STREFA)

 1. Użytkownik ma możliwość założenia konta użytkownika z poziomu strony.
 2. Wprowadzając dane Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 3. Do danych Użytkownika ma dostęp wyłącznie Organizator. 
 4. Dane Użytkownika nie są publikowane na aukcjach.
 5. Organizator przekazuje dane Użytkownika wyłącznie zwycięzcy aukcji na potrzeby realizacji umowy przeniesienia własności praw do odszkodowania, po przekazaniu Użytkownikowi wylicytowanej kwoty.
 6. Konto użytkownika umożliwia:
  - dodawanie spraw i dokumentów,
  - obserwowanie statusów i aukcji,
  - edycję danych Użytkownika.
 7. Organizator w przypadku korzystania przez Użytkownika z portalu niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia podania przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta lub zlikwidować konto.
   

VI WARIANTY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik może sprzedać szkodę OC w dwóch wariantach:
  - wariant sprzedaż na aukcji – zwycięzcy aukcji (zalecane);
  - wariant sprzedaż bezpośrednia – Organizatorowi za uzgodnioną kwotę.
   

VII STATUSY DODANYCH SZKÓD OC 

 1. Status nowa – szkoda OC dodana przez Użytkownika. Organizator opracowuje dokumentację, nawiązuje kontakt z Użytkownikiem i po zgromadzeniu danych i dokumentów zmienia jej status na wstępnie zweryfikowaną i uzgadnia sposób podpisania dokumentów.
 2. Status wstępnie zweryfikowana – status szkody OC oczekującej na podpisanie cesji, przy tym statucie istnieje możliwość licytacji ale aukcja nie może ulec zakończeniu.
 3. Status zweryfikowana – szkoda OC mająca cechy wskazane w ust. 1 i 2 po przesłaniu cesji.
 4. Status zakończona – nadawany po zakończonej licytacji i rozliczeniu aukcji (wariant aukcja) lub uzgodnieniu kwoty sprzedaży (wariant bezpośredni). 
   

VIII CZAS TRWANIA AUKCJI

 1. Czas zakończenia aukcji jest określony wyłącznie w sprawach określonych jako zweryfikowane.
 2. Wszystkie aukcje kończą się w dni robocze w godzinach 10-15.
 3. Czas zakończenia aukcji widoczny jest na koncie użytkownika.
 4. W przypadku gdy złożenie oferty w aukcji następuje później niż na godzinę przed zakończeniem aukcji, czas trwania aukcji zostaje wydłużony automatycznie o jedną godzinę od momentu złożenia oferty. 
 5. W przypadku wydłużenia czasu aukcji spowodowanego sytuacją opisaną w pkt4, gdyby aukcja miała się skończyć po godzinie 15, skończy się kolejnego dnia roboczego o godzinie 11.
 6. Na pisemny wniosek Użytkownika Organizator może zakończyć aukcję przed czasem.  
   

IX NAGRYWANIE ROZMÓW

 1. Organizator informuje, że prowadzone z Użytkownikiem rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.
 2. O nagrywaniu rozmów Organizator każdorazowo poinformuje Użytkownika.
 3. Nagrane rozmowy mogą stanowić dowód w rozumieniu art.6 k.c.
   

X UMOWA

 1. Zawarcie umowy z Organizatorem następuje:
  - w chwili dodania przez Użytkownika szkody OC za pośrednictwem formularza; 
  - w chwili pobrania w rozmowie telefonicznej przez Organizatora telefonicznie danych i wyrażenia przez Użytkownika gotowości do sprzedaży wierzytelności.
 2. Częścią integralną umowy jest niniejszy Regulamin.
 3. Organizator w terminie jednego dnia roboczego przekaże Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany email informację o zawarciu umowy wraz z jej treścią.
 4. Użytkownik niebędący przedsiębiorcą ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
 5. Umowa dotyczy wyłącznie jednej szkody OC.
 6. Organizator w zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu sprzedaży na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do:
  - bezpłatnego udostępnienia portalu,
  - bezpłatnego umieszczenia dokumentacji Użytkownika portalu,
  - bezpłatnego opracowania zgłoszonej szkody OC,
  - bezpłatnego przekazania i odebrania od Użytkownika dokumentacji,
  - przekazania w terminie 24h (następnego dnia roboczego) wylicytowanej przez Oferenta lub uzgodnionej z Organizatorem kwoty na wskazane konto Użytkownika.
 7. Użytkownik na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do:
  - przestrzegania regulaminu niniejszego portalu, 
  - przelewu wierzytelności na Organizatora w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania (podpisanie cesji praw do odszkodowania),
 8. W przypadku:
  - niewywiązania się przez Użytkownika z umowy w terminie 7 dni od wezwania o którym mowa w pkt9b,
  - podania przez Użytkownika nieprawdy na jakimkolwiek etapie korzystania z portalu,
  - nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
  - narażenia przez Użytkownika na stratę Organizatora lub Oferenta, Organizator obciąży Użytkownika karą umowną w wysokości  1.000zł, nie mniejszą jednak niż wartość zgłoszonej do sprzedaży szkody OC. Niezależnie od powyższego Organizator oraz Oferent zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 9. Użytkownik oświadcza, że:
  - za wskazaną szkodę OC ubezpieczyciel wypłacił łączne odszkodowanie w podanej wysokości i nie toczy się obecnie postępowanie odwoławcze i sądowe w przedmiotowej szkodzie,
  - podane informacje są zgodne z prawdą,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i zwycięzcę aukcji.
 10. W wariancie aukcja:
  - przelew wierzytelności na Organizatora następuje wyłącznie w celu jego odsprzedaży na portalu.
  - Organizator gwarantuje sprzedaż wierzytelności za kwotę nie niższą niż 30% wartości szkody OC
  - w przypadku uzyskania niższej oferty niż wskazanej w pkt b w celu odsprzedaży wierzytelności wymagana jest zgoda Użytkownika.
  W wariancie aukcji w przypadku nieuzyskania przez Organizatora oferty na wierzytelność w terminie 30 dni od przesłania kompletu dokumentów i nieuzyskania zgody o której mowa w pkt c, Użytkownik może zażądać zwrotnego przelewu wierzytelności. Organizator przekaże dokumenty bezpłatnie w terminie 5 dni roboczych na adres Użytkownika.
  Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku zwrotnego przelewu wierzytelności, o której mowa w pkt d.
   

XI DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
   

XII KONTAKT

 1. Kontakt z Organizatorem można realizować za pomocą:
  - mail – kontakt@sprzedajOC.pl,
  - telefon, SMS, MMS - na numer +48690636569,
  - formularz kontaktowy w zakładce kontakt,
  - pocztą na adres: 50-418 Wrocław, ul. Wita Stwosza 15A/6.
 2. Kontakt zwrotny Organizatora w przypadku pkt 1 a-c nastąpi najpóźniej następnego dnia roboczego.